Para Sahabat (5)

Kaab bin Ujrah (wafat 51 H)

Namanya Kaab bin Ujrah Al-Anshari, seorang sahabat yang dijuluki
dengan Abu Muhammad. Beliau mendengar hadis dari Nabi Muhammad saw.
dan hadisnya tentang haji dan umrah banyak diriwayatkan oleh
Abdurrahman bin Abu Laila serta Abdullah bin Mughaffal. Dia wafat di
Kota Madinah.

Kaab bin Zuhair (wafat 26 H)

Putra puitis Zuhair bin Abi Salma ini adalah seorang puitis yang
hidup dalam dua zaman (jahiliah dan Islam). Beliau sempat mencaci
Islam, Rasulullah saw serta kaum wanita Islam sehingga Nabi saw
menghalalkan darahnya, namun dia cepat-cepat minta maaf kepada
Rasulullah dan menyampaikan kasidah penyesalannya di hadapan Nabi.
Nabi memaafkannya dan memberikan hadiah baju kepada beliau.

Khabbab bin Art (wafat 37 H/657 M)

Sahabat yang telah masuk Islam dari sejak dini ini berkesempatan
mengikuti semua peperangan yang diikuti Rasulullah saw. Dalam
mempertahankan agama yang dianutnya ini, beliau menerima banyak
cobaan. Rasulullah saw mempersaudarakan beliau dengan Jubair bin
Atiq. Beliau meninggal di kota Koufah.

Khabib bin Adi (wafat 4 H)

Sahabat asal Ansar, suku Aus ini berkesempatan mengikuti perang
Badar. Rasulullah saw mendelegasikan beliau ke suku Bani Adal dan
Bani Qarah dengan suatu missi untuk mengajari mereka ajaran-ajaran
agama Islam, namun mereka menipu Nabi, beliau ditangkap dan dijual
penduduk daerah tersebut kepada suku Bani Harits bin Amir bin
Naufal. Oleh karena di waktu perang Badar Khabib berhasil membunuh
kakek mereka, maka merekapun membunuhnya.

Khalid bin Walid (wafat 21 H/642 M)

Sahabat asal suku Makhzumi ini adalah bangsawan Arab yang
dipercayakan memimpin pasukan Islam dalam penaklukan Persia dan Syam
(Suriah dan sekitarnya). Beliau berhasil mengalahkan pasukan Romawi
dalam perang Ajnadin dan Yarmuk, namun kemudian beliau meninggal di
kota Homs.

Khuzaimah bin Tsabit Al Anshari (waat 37 H)

Khuzaimah bin Tsabit bin Fakah bin Saidah al Anshari ini adalah
termasuk orang yang masuk Islam dari sejak dini yang berkesempatan
mengikuti semua peperangan yang diikuti Rasulullah sejak perang
Badar. Rasulullah saw menganngap kesaksiannya setaraf dengan
kesaksian dua orang lelaki sebagai prioritas buat beliau. Beliau
adalah komando pasukan dalam perang Shiffin dan meninggal dalam
perang itu.

Ma`qil bin Yasar

Nama lengkapnya adalah Ma`qil bin Yasar bin Abdullah Al- Mazni,
seorang perawi hadis yang dijuluki dengan Abu Ali. Beliau
berdomisili di Kota Basrah, wafat pada masa Khalifah Muawiah ketika
Abdullah bin Ziyad menjabat gubernur di sana. Imam Hasan Basri
banyak meriwayatkan hadis beliau tentang nikah dan tafsir surat
Al-Baqarah.

Malik bin Huwairits (wafat 74 H)

Malik bin Huwairits Al-Laitsi ini adalah seorang sahabat yang
dijuluki dengan Abu Sulaiman. Dia banyak mendengar hadis langsung
dari Nabi Muhammad saw. dan hadisnya tentang salat diriwayatkan oleh
Abu Qilabah. Beliau berdomisili di Kota Basrah dan meninggal dunia
di sana.

Miqdad bin Aswad al Kindi (wafat 33 H/653 M)

Nama lengkapnya adalah Miqdad bin Umar bin Tsaklabah bin Malik.
Beliau ini termasuk tujuh orang yang masuk Islam dari sejak dini dan
satria pertama yang terjun ke medan perang dengan mengendarai kuda
dalam Islam. Beliau ini mempersunting Daba`ah binti Zubair bin Abdul
Muthalib, ponakan Rasulullah saw. Beliau termasuk orang yang
mengikuti dua kali hijrah, ke Abessina dan ke Madinah dan sempat
mengikuti perang Badar dan semua perang yang sesudah itu. Beliau
meninggal se waktu pemerintahan Usman bin Affan ra.

Miswar bin Makhramah (wafat 64 H)

Nama lengkapnya ialah Miswar bin Makhramah bin Naufal bin Ahyab
Al-Qurasyi Az-Zuhri, seorang sahabat yang dijuluki dengan Abu
Abdurrahman. Beliau sempat menyaksikan hidupnya Nabi Muhammad saw.
ketika dia masih kanak-kanak dan sempat mendengar beberapa hadis
langsung dari Nabi. Dia meriwayatkan hadis dari khulafaurrasyidin
yang empat dan tokoh perawi sahabat yang lainnya.

Mu`aiqib (wafat 40 H)

Mu`aiqib bin Abu Fatimah Ad-Dusi ini adalah seorang sahabat yang
hadisnya diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau
berdomisili di Kota Madinah.

Muawiah bi Abu Sofyan (20 SH-60 H/ 603-680 M)

Muawiah bi Abu Sofyan bin Harb bin Umaiah Al Qurasyi Al Umawi adalah
pendiri Daulat Umaiah di Suriah. Beliau lahir di Mekah dan sempat
memusuhi Islam dan akhirnya memeluk Islam ketika penaklukan kota
Mekah (8 H). Beliau sempat belajar tulis baca dan matematika,
sehingga Rasulullah saw mengangkatnya menjadi juru tulisnya. Beliau
bertugas di Suriah di masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Usman
bin Affan. Beliau menentanag Ali dan berkonfrontasi dengan Ali dalam
perang Shiffin (37 H/657 M) yang berakhir dengan sebuah arbitrase.
Beliau dinobatkan menjadi khalifah (40-60 H/661-680 M) di mana ibu
kota pemerintahan dia pindahkan ke Damaskus. Beliau termasuk tokoh
penakluk ternama dalam sejarah Islam, di mana penaklukannya sampai
ke daerah di Lautan Atlantik.

Muaz bin Jabal (wafat 18 H/ 639 M)

Sahabat asal Ansar dari suku Khajraj ini sempat mengikuti baiat
Akabah dan semua peperangan yang diikuti Rasulullah saw. Rasulullah
saw pernah menugaskan beliau menjadi hakim di Yaman. Beliau termasuk
kelompok enam yang mempunyai kodifikasi sekaligus hafiz Al Quran di
zaman Nabi. Beliau sempat mengikuti perang Yarmuk dan meninggal
akibat penyakit pes yang melanda di kala itu.

Mugirah bin Syukbah (wafat 50 H/670 M)

Sahabat asal suku Tsaqafi ini adalah termasuk cendekia Arab. Beliau
meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah saw dan sempat mengikuti
baiat Ridwan, perang Yamamah, penaklukan negeri Syam (Suriah dan
sekitarnya) dan penaklukan Irak. Sewaktu pemerintahan Umar bin
Khattab ra. beliau ini diserahi memerintah kota Basrah dan Koufah.
Setelah Usman naik tahta kekhalifahan, beliau diberhentikan, namun
setelah Muawiah naik tahta beliau kebali diangkat sebagai pemerintah
kota Koufah yang akhirnya beliau meninggal di tempat terakhir ini.

Muhammad bin Maslamah (wafat 43 H)

Sahabat asal Ansar dari suku Aus ini termasuk yang mempunyai
keutamaan. Dia termasuk orang yang bernama Muhammad di zaman
Jahiliah. Beliau ikut membunuh Kaab bin Asyraf yang menghasut suku
Quraisy untuk memerangi Nabi saw. Beliau ini sempat mengikuti perang
penaklukan Mesir dan Syam. Beliau tidak mengikuti perang Jamal dan
Shiffin karena menghindari terjadinya fitnah. Beliau meninggal di
Madinah.

Mujasyi` bin Masud (wafat 36 H)

Nama lengkapnya adalah Mujasyi` bin Masud bin Tsalabah As-Salami,
seorang sahabat yang terkenal berani. Dia sempat ikut dalam perang
menaklukkan Kota Kabul dan menanda tangani perjanjian damai dengan
rajanya, kemudian meneruskan peperangan sampai ke Makran dan daerah
pedalaman. Ketika Perang Jamal terjadi, beliau saat itu menjabat
kepala suku Bani Salim, dia berpihak kepada Aisyah, tetapi keburu
terbunuh sebelum perang tersebut terjadi dan dikuburkan di Kota
Basrah.

Musayab bin Hazen

Nama lengkapnya adalah Musayab bin Hazen bin Abu Wahab bin Amru
Al-Makhzumi Al-Qurasyi, seorang sahabat yang ikut dalam peristiwa
Baiat Ridwan bersama Nabi Muhammad saw. Beliau adalah ayah dari Said
bin Musayab, seorang ahli fikih.

Mushab bin Umair (wafat 3 H/ 625 M)

Beliau termasuk sahabat yang mempunyai keistimewaan. Dia memeluk
Islam tetapi merahasiakan keislamannya terhadap keluarganya. Setelah
keluarganya mengetahui keislamannya, mereka mengurungnya kemudian
melepaskannya kembali. Setelah itu dia ikut berijrah ke Abessinia
dan kembali ke Mekah seusai baiat Akabah I. Beliau menyibukkan diri
mengajari kaum muslimin Al Qur`an dan mengimami salat mereka. Beliau
sempat mengikuti perang Badar dan Uhud membawahi sebuah brigade.
Beliau mati syahid dalam perang Uhud.

Naim bin Masud (wafat 30 H)

Sahabat asal suku Bani Asyjak ini memeluk Islam pada malam perang
Khandak Beliau berhasil memecah antara pasukan Bani Quraizah dengan
Bani Gathfan dalam perang Khandak tersebut. Beliau berdomisili dan
meninggal di Madinah.

Nukman bin Basyir (wafat 65 H/684 M)

Sahabat yang sastrawan ini pernah memerintah di Koufah sewaktu
pemerintahan Muawiah, di Homs sewaktu pemerintahan Yazid. Karena
beliau ikut membaiat Abdullah bin Zubair, beliau dibunuh oleh lawan
politiknya. Beliau ini mempunyai kumpulan puisi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s