Para Sahabat (1)

Aabdullah bin Jahsy (wafat 3 H/625 M)

Abdullah bin Riab bin Yakmur adalah seorang sahabat asal dari suku
Bani Asad, saudara kandung Zainab binti Jahsy, ummul mukminin. Ipar
Rasulullah saw ini meninggal dalam perang Uhud.

Abbas bin Abdul Muthalib (wafat 32 H/653 M)

Paman Rasulullah saw ini termasuk pemuka Quraisy baik semasa
jahiliah maupun setelah Islam. Beliau ini mempunyai posisi yang
sangat terhormat di pandangan Rasulullah saw. Sebelum beliau masuk
Islam dia ikut dalam rombongan Ansar ketika baiat Akabah. Dinasti
Abbasiah mengambil nama dari beliau. Dia meninggal di Madinah.

Abdullah bin Abbas (wafat 68 H)

Sahabat yang mempunyai kedudukan yang sangat terpandang ini dijuluki
dengan Informan Umat Islam. Beliaulah asal silsilah khalifah Daulat
Abbasiah. Dia dilahirkan di Mekah dan besar di saat munculnya Islam,
di mana beliau terus mendampingi Rasulullah saw sehingga beliau
mempunyai banyak riwayat hadis sahih dari Rasulullah saw. Beliau
ikut di barisan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal dan perang
Shiffin. Beliau ini adalah pakar fikih, genetis Arab, peperangan dan
sejarah. Di akhir hidupnya dia mengalami kebutaan, sehingga dia
tinggal di Taif sampai akhir hayatnya.

Abdullah bin Abu Aufa (wafat 86 H)

Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abu Aufa Al-Aslami, dijuluki
dengan Abu Muawiah. Sahabat yang ikut dalam Perdamaian Hudaibiah dan
peristiwa-peristiwa lainnya ini, berdomisili di Kota Madinah sampai
Rasulullah saw. wafat, setelah itu beliau pindah ke Kota Kufah.
Dialah sahabat yang terakhir meninggal di sana.

Abdullah bin Amru bin Ash (wafat 65 H)

Beliau ini masuk Islam sebelum ayahnya dan tergolong sahabat yang
banyak amal ibadahnya. Di masa jahiliah beliau ini telah pandai
tulis baca dan menguasai bahasa Suryani. Beliau mengikuti berbagai
peperangan dan hobbi berperang dengan menggunakan dua pedang.
Muawiah mengangkatnya sebagai penguasa di Koufah dalam waktu yang
tidak terlalu lama. Para ulama bersilang pendapat sekitar tempat
meninggalnya, ada yang mengatakan beliau meninggal di Mesir.

Abdullah bin Amru bin Haram (wafat 3 H/ 635 M)

Seorang sahabat yang terpandang di kalangan peserta baiat Akabah dan
perang Badar, di mana beliau ini termasuk pimpinannya. Beliau
meninggal dalam perang Uhud. Diriwayatkan bahwa malaikat
membayang-bayangi jenazahnya di saat kematiannya

Abdullah bin Jakfar (wafat 80 H)

Abdullah bin Jakfar bin Abu Thalib yang dijuluki dengan Abu Jakfar
ini adalah seorang sahabat yang pertama lahir di Abessina pada masa
awal Islam. Dia datang ke Kota Madinah bersama ayahnya dan banyak
menghafal serta meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah saw.
Beliau wafat di Kota Madinah.

Abdullah bin Khuzafah As Sahmi (wafat 28 H)

Sahabat yang memeluk Islam dari sejak dini sempat mengikuti emigrasi
ke Abessinia kemudian hijrah ke Madinah. Beliau sempat mengikuti
penaklukan daerah Syam (Suriah dan sekitarnya), tapi malang beliau
tertawan oleh pasukan Romawi dalam penyerbuan di Kaisariah. Beliau
meninggal di Mesir di masa pemerintahan Usman bin Affan ra.

Abdullah bin Masud bin Gafil (wafat 32 H)

Sahabat ini termasuk orang yang memeluk Islam dari sejak dini dan
termasuk sepuluh orang yang diproyeksikan masuk surga oleh Nabi saw.
Beliau termasuk juru tulis wahyu dan pengajar Al Qur`an terkemuka.
Beliau terkenal pakar dalam tafsir dan ilmu sebab-sebab turunnya
suatu ayat. Semua peperangan yang diikuti Rasulullah, belia
mengikutinya. Disamping kepakarannya dalam bidang fikih dan hadis
beliau juga termasuk sastrawan dan puitis. Sepeninggal Rasulullah
saw beliau dipercayakan mengurusi baitul mal di Koufah. Di masa
pemerintahan Usman bin Affan ra beliau datang ke Madinah dan
meninggal di sana.

Abdullah bin Mughaffal (wafat 57 H.).

Abdullah bin Mughaffal Al-Mazani, adalah seorang sahabat yang sempat
ikut dalam Baiatus Syajarah (sumpah prasetia di bawah sebatang
pohon) dalam peristiwa Baiat Ridwan. Beliau masuk kelompok
orang-orang yang diutus Khalifah Umar bin Khattab mengajarkan
ilmu-ilmu keislaman kepada kaum muslimin di Kota Basrah, kemudian
beliau menetap di kota tersebut dan meninggal dunia di sana.

Abdullah bin Rawahah (wafat 8 H/ 629 M)

Sahabat asal Ansar dari suku Khajraj ini termasuk orang yang memeluk
agama Islam dari sejak dini yang merupakan salah seorang pimpinan
dalam baiat Akabah. Berliau ini sempat mengikuti perang Badar dan
peperangan-peperangan sesudah itu, akhirnya beliau meninggal dalam
perang Muktah.

Abdullah bin Salam (wafat 43 H/663 M)

Sahabat yang sebelumnya penganut Yahudi ini memasuki Islam segera
setelah kedatangan Rasulullah saw hijrah ke Madinah. Beliau
mengikuti perang penaklukan Baitulmakdis bersama Umar bin Khattab ra
dan akhirnya beliau meninggal di Madinah.

Abdullah bin Umar bin Khattab (wafat 73 H/692 M)

Sahabat pemuka Quraisy ini memeluk Islam bersama ayahnya semasa
kecil dan mengikuti hijrah bersama ayahnya ke Madinah. Beliau
termasuk pemuka, ilmuan dan juru fatwa kaum muslimin. Beliau
mengikuti penaklukan kota Mekah, perang Yarmuk dan penaklukan Mesir.
Dia meninggal di Mekah.

Abdullah bin Ummi Maktum (wafat 14 H)

Abdullah bin Umar bin Syuraikh, seorang sahabat asal Quraisy ini
termasuk peserta hijrah ke Madinah rombongan pertama. Beliau sampai
di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah saw. Beliau meninggal dalam
perang Qadisiah membawahi sebuah brigade.

Abdullah bin Zaid (wafat 32 H)

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Zaid bin Tsalabah Al- Anshari
Al-Khajraji, dijuluki dengan Abu Muhammad. Sahabat ini berdomisili
di Kota Madinah, beliaulah orang yang pernah memimpikan bunyi azan
dikumandangkan.

Abdullah bin Zaid bin Ashim Al-Anshari (7-63 H)

Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Zaid bin Ashim bin Kaab
An-Naggari Al-Anshari, dijuluki Abu Muhammad. Sahabat ini
berdomisili di Kota Madinah dan sempat mengikuti Perang Badar.
Beliaulah yang membunuh Musailamatul Kazzab di waktu Perang Yamamah.
Beliau meriwayatkan 48 buah hadis dan gugur dalam peristiwa Harrah
tahun 63 H/683 M.

Abdullah bin Zam’ah (wafat 35 H)

Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Zam’ah bin Aswad Al-Qurasyi
Al-Asadi, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi
saw. Beliau hidup dan meninggal dunia di Kota Madinah.

Abdullah bin Zubair (wafat 73 H)

Beliau ini adalah putra pasangan Zubair bin Awam dan Asma binti Abu
Bakar. Dia ikut serta dalam berbagai penaklukan, dia ikut berjuang
di barisan Aisyah dalam perang Jamal. Beliau minta bela atas
penguasa Umaiah di Hijaz, beliau mengklaim dirinya sebagai khalifah
sepeninggal Yazid bin Muawiah dengan membuat kota Madinah sebagai
pusat pemerintahan. Kekuasaannya berkelanjutan selama sembilan tahun
akhirnya ditumbangkan oleh Hajjaj As Tsaqafi dalam suatu peperangan
di Mekah.

Abdurrahman bin Abu Bakar (wafat 53 H)

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Abu Bakar Siddik bin Abu
Quhafah Al-Qurasyi At-Tamimi, saudara kandung Saidah Aisyah, istri
Rasulullah saw. Beliau sempat mengikuti Nabi saw. dalam Perdamaian
Hudaibiah, ikut berjuang dalam Perang Yamamah serta penaklukan
wilayah Syam (Suriah, Lebanon,Yordania dan Palestina) di bawah
komando Panglima Khalid bin Walid.

Abdurrahman bin Auf (wafat 32 H/652 M)

Abdurrahman bin Auf bin Harits bin Zuhrah, seorang sahabat asal
Quraisy dari suku Zuhri adalah di antara orang yang masuk Islam dari
sejak dini dan termasuk sepuluh orang yang diproyeksikan masuk surga
oleh Rasulullah saw serta termasuk enam orang konsultan Nabi. Beliau
mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah termasuk perang
Badar. Beliau meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi`.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s